Du er her: HjemHjertefeilRåd og rettigheterPleiepenger
Hjertefeil
 

Pleiepenger

Når du har et funksjonshemmet barn vil det være perioder hvor du må være hos barnet, enten under sykehusopphold eller hjemme.

I slike perioder må du være borte fra arbeid. Husk da at du kan ha rett til å få dekket inntektstapet ditt gjennom pleiepenger fra folketrygden. Reglene om pleiepenger finner du i folketrygdloven kapittel 9.

Pleiepenger har mye til felles med sykepenger. Ytelsen skal være en kompensasjon for arbeidsinntekt når fravær fra arbeid er begrunnet med barnet ditt sin sykdom. For å ha rett til pleiepenger, må du oppfylle de samme inngangsvilkårene som gir rett til sykepenger, jfr. folketrygdloven kap. 8. Likeså må du ha hatt et inntektsbortfall på grunn av pleie av barnet.

Du har, som hovedregel, bare rett til ytelsen hvis du ville hatt rett til sykepenger hvis du selv hadde blitt syk. Det betyr at du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser, eller motta arbeidsledighetstrygd, fødselspenger eller adopsjonspenger.

Det innebærer også at du må ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet. Dette betegnes som opptjeningstid. Det kan gjøres enkelte unntak fra kravet om opptjeningstid, jfr. folketrygdloven § 9-2, jfr. folketrygdloven § 8-47.

Din aktuelle ukeinntekt, omregnet til årsinntekt, må være minst 50% av folketrygdens grunnbeløp. Hvis din årsinntekt er lavere enn dette, har du ikke rett til pleiepenger fra folketrygden.

1. oktober 2017 trådde nye regler om pleiepenger i kraft.

Vilkår for å få pleiepenger
Det grunnleggende kravet er at barnet på grunn av sykdom er så tilsyns- og pleietrengende at en eller begge foreldre må være sammen med barnet på helseinstitusjon eller pleie barnet hjemme. Det er ikke noe krav om at sykdommen er alvorlig. Men det må med legeerklæring bekreftes at det er nødvendig med kontinuerlig pleie og/eller tilsyn.

Krav om kontinuerlig tilsyn og pleie
Det betyr at barnet i en periode ikke kan overlates til seg selv. Det stilles ikke krav om døgnkontinuerlig tilsyn, men tilsynet må heller ikke være periodevis og sporadisk i pleiepengeperioden. For små barn skal det mindre til for at kravet om kontinuerlig behov er oppfylt. Eksempler på pleiebehov er hjelp til stell, medisinering, forflytning, hjelp til stimulering, opplæring og trening i hjemmet. Tilsynsbehov foreligger når barnet har manglende evne til å klare seg uten tilsyn.

Pleiepenger for begge foreldre samtidig
Har barnet behov for at begge foreldrene en periode er sammen med barnet, kan hver få inntil 100 % pleiepenger samtidig. I disse tilfellene må det foreligge et særskilt pleie- og tilsynsbehov. Eksempler på dette er at barnet etter en operasjon trenger begge foreldrene til stede samtidig fordi barnet er for tungt/stort til å håndtere alene. Eller at barnet må ha tilsyn/pleie hele døgnet og det klarer ikke en av foreldrene alene. Behovet for at begge foreldrene er tilstede samtidig må dokumenteres av lege.

Foreldrene kan også dele inntil 100 % pleiepenger seg imellom, for eksempel 60 /40.

Også andre enn foreldre kan få pleiepenger
Det er den eller de som har den daglige omsorgen for barnet som har rett til pleiepenger. Det betyr at både steforeldre og besteforeldre kan ha rett til pleiepenger. Har foreldrene delt omsorg for barnet, har de rett til pleiepenger de dagene barnet bor hos dem.

Graderte pleiepenger
Pleiepenger kan graderes ned til 20 %. Gradering er aktuelt når det er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger deler av døgnet eller noen dager i uken. Eksempler på dette er barnehage, skole, SFO. Det betyr at er barnet i barnehage vil det normalt ikke innvilges 100 % pleiepenger. Tilsynsordninger som ikke overstiger 10 % av en arbeidsuke på 37, 5 timer skal ikke gi lavere gardering. Kan ikke omsorgspersonen være i arbeid på grunn av tilsyn og pleie av barnet på natten eller fordi vedkommende må være i beredskap, kan det gis 100 % pleiepenger eller lavere gradering enn tilsyns- eller avlastningsordningene tilsier. Mer detaljert informasjon.

Antall pleiepengedager
Fra 1. januar 2019 er det ikke lenger noe tak på hvor mange pleiepengedager som kan innvilges frem til barnet er 18 år. Alle søknader om pleiepenger som NAV mottar etter 1. januar 2019 vil behandles uten hensyn til eventuelle tidligere dager med pleiepenger.

Aldersgrense
Pleiepenger ytes frem til barnet er 18 år.

Søke om pleiepenger
Det er eget skjema som skal fylles ut og sendes til Nav. Første gang det søkes må legeerklæringen fylles ut av sykehuslege. Ved søknad om forlengelse kan alle leger i spesialisthelsetjenesten fylle ut legeerklæringen. Her finner du informasjon om pleiepenger og søknadsskjema.

Pleiepenger gis for opptil tre måneder før den måneden da søknaden ble mottatt, dersom vilkårene var oppfylt i denne perioden. Dersom man er arbeidstaker må arbeidsgiveren sende inn skjema for Inntektsopplysninger (NAV 08-30.01) til NAV-kontoret.

På NAV-kontoret plikter de å gi veiledning i forbindelse med at det fremsettes krav. Som hovedregel kan stønaden bare utbetales for opptil tre måneder før den kalendermåneden kravet ble satt frem.

Klage
Hvis man er uenig med NAVs vedtak, kan det påklages til NAV klageinstans innen 6 uker fra man fikk vedtaket. Ofte kan det, i denne forbindelse, lønne seg å innhente ytterligere dokumentasjon. NAV har nærmere informasjon om klageadgang. Det finnes også mal for klage.

Ved uenighet i vedtaket til NAV klageinstans kan det ankes til Trygderetten innen 6 uker fra mottak av vedtaket fra klageinstansen. Klagen/anken skal alltid sendes til NAV-kontoret der klager bor.

 

 

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as