Hjertefeil
 

Legemiddelhåndtering

Barn med hjertefeil som bruker legemidler vil kunne trenge hjelp i barnehagen og på skolen til å håndtere legemidlene. Det er viktig å etablere rutiner for hvordan dette skal utføres, for å sikre at barna får de legemidlene de trenger til rett tid.

Noen hjertebarn må bruke medisiner for sin hjertesykdom. I utgangspunktet er det foreldre eller andre foresatte med omsorgsansvar som må sørge for at barnet får de legemidlene det skal ha på rett måte og til rett tid. Foreldrene har imidlertid ikke alltid mulighet til å gi barnet den hjelpen det trenger, dette gjelder spesielt den tiden barnet er i barnehage eller skole. Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med et rundskriv som klargjør ansvaret til skolen og barnehagen på dette området. På det tidspunktet rundskrivet kom, var det ikke innført en juridisk rett til barnehageplass. Det kan derfor legges til grunn at det rundskrivet sier om skole, nå også må gjelde for barnehage.

Rundskrivet heter “Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning, I-5/2008”, og kan leses i sin helhet her

Rett til nødvendig helsehjelp
Det generelle utgangspunktet er at kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven skal yte nødvendig helsehjelp. Kommunehelsetjenesten må derfor iverksette tiltak som kan ivareta barnets behov for å få nødvendige medisiner i tiden det er i barnehage og skole. Dette gjelder imidlertid kun om medisineringen er av en slik art at det er nødvendig med bistand fra helsepersonell. Det er ofte ikke tilfelle, og barnet har da ikke rett til nødvendig helsehjelp i form av legemiddelhåndtering etter denne loven. I slike tilfeller har foreldrene ansvaret for barnets legemiddelhåndtering, og det betyr at det i utgangspunktet er foreldrene som må hjelpe barnet med medisineringen. Foreldre/foresatte kan imidlertid inngå avtaler med barnehagen og skolen om, og på hvilke vilkår, de kan bistå barnet med medisinhåndteringen. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utformet rutiner for dette, som kan benyttes. En forutsetning for at barnehagen eller skolen skal kunne

hjelpe barnet med medisinhåndteringen, bør være at de får den samme informasjonen og opplæringen som foreldrene har fått.

Legemiddelhåndtering i barnehagen
Det fremkommer ikke av barnehageloven at barnehagen har en plikt til å bistå barnet med medisinering i tiden barnet er i barnehagen. Å gå i barnehage er et frivillig tilbud, men siden 2009 har barn en lovfestet rett til barnehageplass. Et barn som er avhengig av å få medisiner i barnehagetiden, kan ikke motta sin barnehageplass uten at det kan få hjelp til legemiddelhåndteringen. Det kan derfor innfortolkes et krav om at kommunen har plikt til å sørge for nødvendig legemiddelhåndtering, slik at barnet kan motta den barnehageplassen det har rettskrav på. De som jobber i barnehagen kan nok nekte å utføre en del av de oppgavene som følger av legemiddelhåndtering, men da må kommunen sørge for at legemiddelhåndteringen foretas av andre, for eksempel hjemmesykepleien.

Konkrete rutiner
Det anbefales at det utformes konkrete rutiner for hvordan legemiddelhåndtering skal skje i barnehagen og skolen. Disse må utformes og være knyttet til det enkelte barnet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste kan bidra med generelle råd i forbindelse med medisinering av barn i barnehage og skole. Når det skal utarbeides konkrete avtaler eller rutiner knyttet til det enkelte barn, er det fastlege eller annen behandlende lege (for eksempel hjertelegen) som bistår foreldre og skolen/barnehagen.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utformet rutiner for medisinhåndtering i skole/SFO og barnehage, rutiner for medisinering av barn i barnehage eller skole/SFO og forslag til avtale som kan inngås mellom foreldre/foresatte og barnehage/skole. De har også utarbeidet forslag til skjema for medikamentoversikt og skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage/skole, som kan benyttes.

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning kan lastes ned her.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as