Hjertefeil
 

Rettigheter på sykehus

Barn har særlige rettigheter når de innlegges på sykehus. Dette er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven, og er utdypet i Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften).

Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg når de ligger på sykehus, og de har rett på aktivitet og undervisning. Foreldre har rett til å få dekket en del utgifter de har i forbindelse med sykehusopphold for barnet sitt. Barn er definert som en person under 18 år.

Rett til samvær med foreldrene
Barn har rett til samvær med foreldrene under sykehusoppholdet, og har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under hele sykehusoppholdet. Som oftest er det bare aktuelt at en av foreldrene er til stede om gangen, men hvis det er et ønske fra barnet eller foreldrene, skal sykehuset legge forholdene til rette for at begge kan være der.

Hvis situasjonen er alvorlig eller livstruende, noe som er aktuelt ved hjerteoperasjon, følger det av forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 6 (barneforskriften) at begge foreldrene skal gis anledning til å være hos barnet. I forbindelse med innsovning og oppvåkning av narkose skal sykehuset, så langt det er mulig eller medisinsk forsvarlig, legge til rette for at barnet skal ha en av foreldrene hos seg.

Søsken bør også gis anledning til samvær med barnet.

Personalet skal legge til rette for at barna skal kunne få besøk mens de er innlagt på sykehus, såfremt det er medisinsk forsvarlig. Barn har rett til besøk utenom vanlig besøkstid. Barn har rett til å ha med sine egne leker på sykehuset. 

Foreldrene på sykehuset
Under sykehusopphold er det normalt at foreldre utfører de typiske foreldreoppgavene, for eksempel stell, påkledning og mating. Personalet skal avklare med foreldrene hvilke oppgaver de ønsker å ha mens barnet er innlagt.

Foreldrene skal ikke ha ansvaret for å utføre ting som oppleves som skremmende eller smertefullt for barnet. Foreldre skal heller ikke pålegges oppgaver som normalt bør utføres av helsepersonell, men skal i den grad det er praktisk mulig eller forsvarlig gis anledning til å medvirke. Fortrinnsvis skal det samme personalet ta seg av barnet under hele oppholdet.

Foreldre har rett til å få fortløpende informasjon om barnets helsetilstand.

Å ha et alvorlig sykt barn er en stor belastning. Under sykehusoppholdet skal personalet gi foreldrene avlastning dersom de har behov for det, og de skal ha adgang til eget oppholdsrom hvor de kan få litt privatliv og hvile ut. Ved behov skal sykehuset sørge for at foreldrene får kontakt med sosionom, psykolog eller annet helsepersonell. 

Dekning av foreldrenes reiseutgifter

For å legge forholdene til rette for at et barn på sykehus skal kunne ha sine foreldre hos seg, er det i barneforskriften og pasientreiseforskriften egne regler om dekning av reiseutgifter. Utgangspunktet er at helseforetaket etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2–6 skal dekke nødvendige reiseutgifter i forbindelse med innleggelse og utskriving hvis foreldrene følger barnet sitt på reisen.

Hovedregelen er at kun den ene av foreldrenes reiseutgifter dekkes. Nødvendig ledsager skal ikke betale egenandel ved transporten.

Hvis sykehuset senere av medisinske grunner innkaller foreldrene for å være hos barnet, er regelen at sykehuset dekker reiseutgiftene. Dette gjelder også hvis foreldrene innkalles for å få informasjon om sykdomsutvikling eller opplæring i forbindelse med sykdommen. Hvis barnet blir liggende på sykehus i mer enn 14 dager, skal sykehuset ved behov dekke én reise tur/retur i uken for en av foreldrene. 

Foreldre kan få dekket sine oppholdsutgifter

Etter barneforskriften § 8 skal minst en av foreldrene som er hos barnet, gis tilbud om overnatting på sykehuset. Ofte vil det være aktuelt å la mor eller far sove på samme rom som barnet. Hvis dette ikke er praktisk mulig skal sykehuset, etter henvisning, dekke utgiftene til hotell eller pensjonat. Flere sykehus har i dag pasienthoteller som ofte benyttes til dette formålet. Det er ikke i tråd med forskriften om sykehuset beregner egenandel. 

Foreldre til et innlagt barn har, etter barneforskriften § 9, rett til å få mat på sykehuset etter de priser personalet betaler. Som hovedregel skal de gis anledning til å spise sammen med barnet. Hvis foreldrene er sammen med barnet i institusjonen i store deler av døgnet for å kunne føre tilsyn og delta i den daglige pleie og omsorg, skal minst en av foreldrene få gratis mat.

Det er her snakk om å støtte foreldre som oppholder seg så mye sammen med barnet i institusjonen at man ikke har anledning til å reise hjem eller spise andre steder. Ved alvorlig eller livstruende sykdom skal begge foreldrene få gratis mat.

Muligheter for dekning av inntektstap

Etter pasientreiseforskriften § 18, dekkes tapt arbeidsfortjeneste etter faste satser (p.t. kr 120 per time). Dersom tapt arbeidsfortjeneste ikke kan dokumenteres, kan foreldre få erstatning for legitimerte nødvendige utgifter til leiet hjelp under deres fravær.

Erstatningen er begrenset til p.t. kr40 per time, og gjelder ikke når hjelpen ytes av nære pårørende. Foreldre kan også ha rett på omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger etter folketrygdlovens kapittel 9. 

For mer informasjon om økonomiske rettigheter ved barns sykdom, ta kontakt med trygdekontoret.

Rett på informasjon
Barnet har rett på informasjon om sin sykdom og det som skal skje under sykehusoppholdet. Informasjonen skal være tilpasset barnets modenhet og tilstand, og skal gis i samråd med foreldrene.

Foreldre har også rett på informasjon. Informasjonen til foreldrene skal inneholde oversikt over aktuelle behandlingsmetoder, risiko og fare for komplikasjoner forbundet med behandlingen og oversikt over eventuelle bivirkninger med medisineringen. Retten til informasjon er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Barn har rett til aktivitet og undervisning på sykehus
Det følger av pasientrettighetsloven § 6–3 og forskriftenes kapittel 4 at barn på sykehus skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det. Rettigheten innebærer at det stilles krav til sykehuset med hensyn til utstyr, areal og personell. Avdelinger for barn og unge må utformes og utstyres etter deres behov, og de må få mulighet til å delta i aktiviteter som er tilpasset deres alder og utvikling. 

Pedagogisk virksomhet for førskolebarn skal fortrinnsvis bli ledet av førskolelærer. Førskolebarn har rett til spesialpedagogisk hjelp i helseinstitusjonen, i den grad dette følger av opplæringsloven. Denne rettigheten hadde barnet dermed hatt selv om hun/han ikke hadde vært innlagt på sykehus.

Etter pasientrettighetsloven § 6–4 har barn i skolepliktig alder og ungdom rett til undervisning under sykehusoppholdet. Opplæringsloven gjelder for barn og ungdom som er innlagt på sykehus, på lik linje med andre elever. Dette innebærer at kvaliteten på den undervisningen som skal gis under sykehusoppholdet, ikke skal avvike fra den undervisningen som gis på ordinære grunnskoler og videregående skoler.

Elever med behov for det har dermed rett til tilrettelagt undervisning og spesialundervisning.

Barn som innlegges på sykehus har rett til å få dekket sine reiseutgifter i forbindelse med dette. Foreldre som ledsager sine barn har også rett til å få dekket sine reiseutgifter.
Foreldre har også rett til å få dekket utgifter til opphold og mat mens barnet er innlagt. Det gis normalt støtte til bare en av foreldrene. Det er viktig at foreldrene har mulighet til å være til stede for barnet sitt når barn innlegges på sykehus. Barnet trenger den støtten og tryggheten som foreldrene kan gi, og samtidig kan foreldrene motta viktig informasjon fra sykehuset

Utgifter til reise
Nødvendige reiseutgifter for barn som innlegges på sykehus, skal dekkes etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2–6. De nærmere reglene følger av pasientreiseforskriften.

Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskrivelse dekkes av det regionale helseforetaket. Etter forskriften skal helseforetaket også dekke reiseutgiftene til en av foreldrene hvis de følger barnet sitt på reisen.

Reisefølge for et barn som skal på sykehus vil alltid bli ansett som nødvendig. Hovedregelen er at helseforetaket dekker reiseutgiftene for barnet og en av foreldrene. Barn under 14 år og ledsager skal ikke betale egenandel. For barn over 16 år betales en egenandel på kr 146 hver vei (2016). Satsene endres årlig, og for gjeldende satser se pasientreiseforskriften § 24.

Hovedregelen er at regionalt helseforetak kun dekker foreldrenes reiseutgifter når de følger barnet frem eller tilbake fra sykehuset. Se pasientreiseforskriften § 18. Reisen må altså foretas sammen med barnet. Om sykehuset innkaller foreldrene for å få informasjon om sykdomsutvikling eller for å gjennomgå nødvendig opplæring i forbindelse med hjertesykdommen, er regelen at sykehuset skal dekke reiseutgiftene, jfr. forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 10.

Oppholdsutgifter
Helseforetaket skal, etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2–6, dekke nødvendige oppholdsutgifter som har sammenheng med at foreldre følger sitt hjertesyke barn på reisen til sykehuset. Stønaden fra helseforetaket knytter seg til oppholdsutgifter som har sammenheng med rollen som ledsager på reisen. Det er viktig å være oppmerksom på at ytelsene gis etter faste satser, og at de ikke nødvendigvis er tilsvarende de faktiske utgiftene. 

Foreldre er ofte sammen med barnet på sykehuset som en trygghet og støtte for barnet, og for å få informasjon om barnets helsetilstand. Når foreldrenes fokus for oppholdet blir mer enn å bare være reisefølge, skal sykehuset dekke oppholdsutgiftene.

Etter barneforskriften har barn på sykehus rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under hele sykehusoppholdet. Barn i forskriftens forstand er personer som er under 18 år. Sykehuset skal tilby minst en av foreldrene overnatting på sykehuset, i nærheten av barnet.

Hvis sykehuset ikke kan tilby foreldrene overnatting, skal de dekke utgifter til hotell eller pensjonat (jf. barneforskriften § 8). Det er neppe i tråd med forskriften om sykehuset beregner egenandel. 

Dersom foreldrene oppholder seg på sykehuset sammen med barnet store deler av døgnet, skal sykehuset tilby en av foreldrene gratis mat. Dersom sykdommen er alvorlig eller livstruende, skal sykehuset tilby begge foreldrene gratis mat (jf. § 9).

Normalt vil det lønne seg å få oppholdet dekket av sykehuset barneforskriften fremfor å få det dekket av helseforetaket etter pasientrettighetslovens § 2–6 og pasientreiseforskriften § 12, siden helseforetaket etter forskriften anvender satser som ikke står i forhold til de faktiske oppholdsutgifter. 

Tapt arbeidsfortjeneste
Etter folketrygdloven og pasientrettighetsloven § –-6 har foreldre (ledsagere) rett til å få kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter faste satser som følger av pasientreiseforskriften. Selv om man ikke kan dokumentere tapt arbeidsinntekt, kan det ytes godtgjørelse fra trygden. Sistnevnte godtgjørelse ytes etter lavere satser enn den ovennevnte kompensasjon for dokumentert inntektstap. For oppdaterte satser, se pasientreiseforskriften § 18.

Foreldre kan også ha rett på omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter folketrygdloven kapittel 9. Les mer om dette på egne informasjonssider.

 

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

FFHB

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2020

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as