Du er her: HjemHjertefeilRåd og rettigheterOmsorgslønn
Hjertefeil
 

Omsorgslønn

Har du store og omfattende omsorgsoppgaver fordi du har et hjertesykt barn? Da kan det være aktuelt å søke kommunen om å få omsorgslønn.

Omsorgslønnsordningen skal bidra til best mulig omsorg til dem som har særlig behov for dette. Dette innebærer blant annet at du kan gis anledning til å være betalt omsorgsarbeider for ditt hjertesyke barn dersom dette er viktig for henne eller ham.

Ordningen med omsorgslønn er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og ytes av kommunen. Ytelsen må ikke forveksles med omsorgspenger fra Folketrygden etter folketrygdloven. 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 følger det at de sosiale tjenester blant annet skal omfatte lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen har på bakgrunn av dette en plikt til å ha en ordning med omsorgslønn, og dermed også en plikt til å sette av tilstrekkelige midler til dette formål i de kommunale budsjettene.

Man har ikke noe rettskrav på omsorgslønn, men man har rett til at kommunen skal fatte et begrunnet vedtak i saken.

Kommunen skal foreta en helhetsvurdering der omsorgslønn sees i sammenheng med andre pleie- og omsorgstjenester. I vurderingen vil det være relevant å vurdere om omsorgsarbeidet må anses å være særlig tyngende for deg, om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver og om omsorg fra foreldrene er det beste for et hjertesykt barn.

Du kan lese en detaljert gjennomgang av reglene her: Rundskriv I 42/98.

Er omsorgsarbeidet særlig tyngende?
Dette er en meget sentral vurdering som har stor betydning for om du skal tilstås omsorgslønn.

Omsorgsarbeidet må være av et visst omfang for at det skal regnes som særlig tyngende. I denne sammenheng legges det vekt på om omsorgsarbeidet utgjør mange timer i løpet av måneden, og at det er et vesentlig avvik i forhold til det som er normalt ved omsorg for friske barn på samme alder.

Hvis omsorgen for et hjertesykt barn innebærer mye nattarbeid og søvnavbrudd vil dette ha betydning for vurderingen. Dersom omsorgsarbeidet forventes å vare i lang tid bør dette tas med i vurderingen. Innebærer omsorgsbehovet at omsorgspersonen blir sosialt isolert, og at ferie og fritid oppleves som mangelvare bør også dette tas hensyn til.

Hvis man har omsorg for flere barn vil terskelen for omsorgslønn normalt ligge lavere enn om man bare har ett barn.

Dersom man har inntektstap som følge av at man enten har måttet slutte i tidligere arbeid på grunn av omsorgsbehovet, eller hvis man kan arbeide mindre enn før, vil dette være momenter som taler for omsorgslønn. Omsorgsarbeidet kan anses som særlig tyngende selv om man ikke har inntektstap. Inntektstap er dermed ikke noe vilkår for omsorgslønn.

Man kan søke om omsorgslønn selv om man har inntekter fra arbeid ved siden av omsorgsarbeidet.

Gjelder omsorgsarbeidet nødvendige omsorgsoppgaver?
Helse- og omsorgsdepartmentet har i sitt rundskriv om omsorgslønn skrevet at det bør være en forutsetning at søkeren utfører omsorgsarbeid som ellers ville høre under helse- og sosialtjenesten i kommunen.

Dette innebærer at det vil være et moment som taler i favør av omsorgslønn hvis et hjertesykt barn ville hatt behov for hjelp og tilsyn fra representanter for kommunens helse- eller sosialtjeneste dersom foreldre ikke utførte omsorgsarbeidet selv. Dette kan for eksempel ha sammenheng med medisinering av barnet samt særlig kompetansebehov i forbindelse med tilsyn.

Er omsorg fra foreldre det beste for hjertesyke barn?
I forbindelse med opprettelsen av omsorgslønnsordningen i 1986 uttalte Stortingets sosialkomité at en forutsetning for omsorgslønn er at dette er det beste alternativet for den som trenger omsorg. I noen tilfeller kan for eksempel institusjon være det beste alternativet.

Etter barneloven § 30 er det et grunnleggende prinsipp at barn skal vokse opp hos sine foreldre hvis dette er mulig. I de fleste tilfeller er det best for barnet at foreldre påtar seg de særlige omsorgsoppgavene.

Omsorgslønn kan i mange tilfeller bidra til at barn med omfattende funksjonshemninger kan få ekstra hjelp fra foreldrene, og at familien blir mindre avhengige av kommunale tjenester.

Kommunens ressurser
Kommunen har plikt til å sette av realistiske midler til omsorgslønn på sitt budsjett. Hvis dette ikke er gjort er dette ikke en tilfredsstillende begrunnelse for å avslå en søknad. En viss vekt kan likevel legges på kommuneøkonomien ved vurdering av søknader om omsorgslønn. Dette åpner for forskjellig praksis hos kommunene.

Hvis kommunen kan tilby alternative tjenesteformer som er økonomisk gunstigere for kommunen, kan dette vektlegges. Vurderingen må imidlertid ses i sammenheng med de ovennevnte momenter.

Dersom det åpenbart er viktig og mulig for den omsorgstrengende å få forsvarlig hjelp i hjemmet, vil kommunen sjelden ha anledning til å kreve innleggelse i institusjon fordi dette er billigere. I hvert fall vil dette måtte anses som avskåret når saken gjelder omsorgen av barn.

Omsorgslønnens størresle
Størrelsen på omsorgslønn er ikke fastlagt av sentrale myndigheter. Helse- og omsorgsdepartmentet presiserer i sitt rundskriv at hver enkelt søknad skal avgjøres etter en individuell skjønnsmessig helhetsvurdering.

Da regelen om omsorgslønn ble vedtatt uttalte Sosialkomiteen at "det er viktig at det ytes lønn til familiepleiere som hjemmehjelpere", og at "kommunen i hvert enkelt tilfelle kan vurdere hvor mange timer som må legges til grunn for betaling for slikt omsorgsarbeid". Dette følges som hovedregel opp av kommunene.

Mottakere av omsorgslønn blir imidlertid ofte plassert i det laveste lønnstrinnet for hjemmehjelpere. Helse- og omsorgsdepartmentet har rådet kommunene til å gi høyere timelønn dersom det er grunn til det, for eksempel hvis du har utdannelse som gjør deg spesielt kvalifisert for slikt omsorgsarbeid. Dette kan være aktuelt dersom man er sykepleierutdannet.

Omsorgslønnsordningen har ikke som mål å gi den som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time man arbeider. Formålet med ordningen er, gjennom å gi deg en viss godtgjøring, å legge til rette for at det private omsorgsarbeidet skal kunne fortsette. Antall timer fastsettes individuelt basert på hvor mange timer omsorgspersonen utfører "særlig tyngende omsorgsarbeid".

For den som har omsorgen for et hjertesykt barn vil dette innebære den tiden vedkommende utfører omsorgsarbeid som klart overstiger vanlige omsorgspliktoppgaver.

Arbeidsforholdet
For deg vil det være viktig å ha klarhet i om avtalen om omsorgslønn innebærer et arbeidstakerforhold eller et oppdragstakerforhold. Tidligere rådet departementet kommunene til å velge arbeidstakerforhold av hensyn til omsorgslønnsmottakeren.

Etter at innføring av regel i arbeidsmiljøloven som begrenser muligheten til midlertidig ansettelse har man endret denne tilrådingen. Dette innebærer at hovedregelen i dag er at den som får omsorgslønn er oppdragstaker hos kommunen. Man nyter dermed ikke godt av de særlige rettigheter man har som arbeidstaker.

Siden man ikke opparbeider seg ferie og feriepenger i et oppdragstakerforhold presiserer departementet at det er viktig å legge til rette for at man får tilrettelagt ferie gjennom avlastning samt at man bør få utbetalt omsorgslønn også i den tiden avlastning skjer.

Forholdet til trygderettighetene
Hvis du mottar ytelser fra Folketrygden til livsopphold, for eksempel uførepensjon, vil denne bli avkortet dersom du samtidig mottar omsorgslønn. Det er her altså Folketrygden som foretar avkortingen. Kommunen har som hovedregel ikke anledning til å ta hensyn til omsorgspersonens økonomi ved vurderingen av om man skal få omsorgslønn.

Dersom man mottar hjelpestønad samtidig som man mottar omsorgslønn, vil kommunen likevel kunne ta hensyn til dette ved utmålingen. Helse- og omsorgsdepartmentet har imidlertid rådet kommunene til ikke å foreta avkortning når hjelpestønad eller omsorgslønn til sammen ikke overstiger det som er rimelig å betale for omsorgsarbeidet. Siden hjelpestønad og omsorgslønn sjelden kommer opp i et for høyt nivå er hovedregelen at hjelpestønad og omsorgslønn skal utbetales uavkortet.

Hvis du utfører omsorgsarbeid har du på nærmere vilkår rett til 3,50 pensjonspoeng i folketrygden, jfr. folketrygdloven §3-16. Dette gjelder uavhengig av om du får omsorgslønn eller ikke. Krav om dette kan setter frem overfor NAV kontoret.

Søknad om omsorgslønn
Siden ansvaret for omsorgslønnsordningen er lagt til kommunene, kan adressat for søknaden variere noe fra kommune til kommune. Vanligvis er rette adressat kommunens pleie- og omsorgskontor. Dette vil du få informasjon om hvis du henvender deg til kommuneadministrasjonen.

Etter du har sendt inn søknad er det vanlig at saksbehandleren kommer på hjemmebesøk for å vurdere situasjonen.

Saksbehandlingen i saker om omsorgslønn reguleres av forvaltningsloven og noen særregler i sosialtjenesteloven kapittel 8. Kommunen skal foreta en individuell vurdering og treffe såkalt enkeltvedtak i saken. Dette innebærer blant annet at du har rett til å se saksdokumentene som ligger til grunn for vedtaket, at du kan kreve skriftlig begrunnelse og at et avslagsvedtak kan påklages.

Klagefristen skal fremgå av vedtaket. Klagefristen er tre uker regnet fra du mottok vedtaket, jfr. forvaltningsloven kap. VI. For å være helt sikker bør du regne fristen fra dato for vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som er truffet av sosialtjenesten. Klagen sendes først det organ som har truffet vedtaket.

Del dette innholdet:


  Var denne informasjonen nyttig for deg?

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as