Du er her: HjemAktuelt
Aktuelt
 

Statsbudsjett 2021 – intet løft for funksjonshemmede eller kronisk syke

Illustrasjonsbilde: Statsbudsjett 2021 – intet løft for funksjonshemmede eller kronisk syke

Vi er inne i et år med pandemi og usikkerhet om de økonomiske utsiktene for neste år. Denne spesielle situasjonen preger også forslaget til statsbudsjett for 2021.- Det er skuffende at regjeringens forslag inneholder så få lyspunkter for funksjonshemmede/kronisk syke og deres familier, sier generalsekretær i FFHB, Helene Thon. 

Helene Thon har en rekke kommentarer til statsbudsjettet.

- Det som derimot foreslås er å redusere post 64, opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, med 4,1 mill. kr. Handlingsplanen for likestilling settes også på vent.

Thon trekker fram at det finnes noen små lyspunkt - i lys av koronapandemien. Blant annet er det satt av kr 170 millioner til å følge opp «utsatte/sårbare» elever i skolen og 100 millioner koronakroner som kommer til bedre oppfølging av barn og pårørende i kommunene. Sistnevnte er blant annet en direkte følge av FFOs korona-undersøkelse.

Helse
Arbeidet med å finne en felles kommunal journalløsning (Akson) fortsetter og foreslås økt med 93 millioner kroner. Ytterligere 189 millioner kroner er foreslått til trinn 1 i en samhandlingsløsning og 35 millioner kroner til en plattform for helseanalyse.

Det foreslås å bevilge totalt 30 millioner kroner for å opprette en kontaktfamilieordning for foreldre som venter barn med spesielle behov hvor 20 millioner av disse midlene skal gå til de regionale helseforetakene som skal implementere tilbudet i tjenesten i samarbeid med aktuelle pasientorganisasjoner.

- Men hvor blir det av en tilstrekkelig bevilgning over statsbudsjettet for å sikre et grunnleggende tilbud regionalt og lokalt i den offentlige spesialisthelsetjenesten, med etablering og utvikling av barnepalliative team, etterspør Thon. Beregninger tilsier at det er en kostnadsramme på cirka 50 millioner årlig for organisering av palliative tjenester ved landets 19 barne- og ungdomsklinikker på sykehus, inkludert et kompetansenettverk.

- Friske og øremerkede midler må bevilges for å få disse tilbudene på plass!

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal styrkes med 170 millioner kroner, hvorav 130 millioner til oppfølging av tiltak i planen og 35 millioner til utvikling og drift av digitale tjenester til barn og unge.

- Det er gledelig at helsestasjon og skolehelsetjenesten styrkes med 928 millioner kroner. I tillegg ble det bevilget 75 millioner kroner i revidert budsjett for 2020. Og det er positivt at selve innretningen på tilskuddet skal endres for å bli mer målrettet mot tjenestene i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Dette skjer ved å endre tilskuddet til et rent lønnstilskudd til årsverk for tjenestens kjernekompetanse som lege, jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleier. Samt at det foreslås å gjøre tilskuddet treårig.

Når det gjelder refusjon av egenbetaling, så foreslås det at egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et nytt egenandelstak 1 hvor egenandelstaket settes til kr 3.183. Forslaget vil innebære at rundt en million nordmenn vil måtte betale mer i egenandel, mens rundt 188.000 nordmenn som i dag når begge tak, vil spare betydelig på den nye ordningen.

Regjeringen foreslår å styrke kommunenes rammetilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med 100 millioner kroner. Midlene skal gå til habiliterings- og avlastningstilbud og gis i rammetilskuddet, men som en særskilt fordeling som ikke kan brukes til andre formål.

Skole
Det foreslås 170 millioner kroner til oppfølging av sårbare elever som har fått tapt progresjon.

– Vi savner imidlertid tydeligere tiltak for elever med funksjonsnedsettelser som er blitt særlig rammet av stengte skoler og bortfall av rettigheter under koronapandemien, sier Thon.

Det er lite om funksjonshemmede i kapittelet om likestilling- og diskriminering, og det er 7 millioner kroner mindre (fra 117 til 110 millioner kroner) til arbeid mot mobbing og for et godt og inkluderende læringsmiljø. Veikart for universelt utformede nærskoler er ikke nevnt eksplisitt.

Støtten til Statped (statlig spesialpedagogisk støttesystem) er foreslått redusert med 25 millioner kroner for å gjennomføre kompetansetiltak i kommuner og fylkeskommuner. I oppfølgingen av Tett på – meldingen foreslås det 50 millioner kroner som en del av et kompetanseløft i spesialpedagogikk for ansatte i barnehage, skole og PP-tjenesten. Det foreslås at FoU-midler (kr 3 millioner) flyttes fra Statped til å opprette et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderinger.

Det er ingenting om barn med funksjonsnedsettelse i rammeplanen for barnehagens mål. Men det foreslås at det utarbeides felles regler om individuell plan og rett til barnekoordinator.

Økonomiske rammebetingelser for frivillige organisasjoner
Frivillighet Norge og FFO har samarbeidet om en medlemsundersøkelse for å kartlegge organisasjonenes utfordringer i forbindelse med den pågående koronapandemien. Undersøkelsen dokumenterte at krisepakkene til frivilligheten så langt ikke har truffet bredden. Og det er per i dag uklart om hvordan tiltakene vil treffe fremover.

Regjeringen setter av 1.185 mrd. kroner i statsbudsjettet til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder for første halvår 2021.

Den totale rammen for driftstilskudd til frivillige organisasjoner/paraplyorganisasjoner økes fra 233 til 238,3 millioner kroner. Det utgjør en økning på 2,3 prosent som tilsvarer forventet prisvekst.

Tilskudd til organisasjoner innen psykisk helse, rus og vold (bruker- og pårørendearbeid) er foreslått økt tilsvarende forventet prisvekst.

Momskompensasjonsordningen er foreslått økt fra 1.685 til 1.804 mrd. kroner. Økningen tilsvarer regjeringens løfte om opptrapping som ble presentert i Frivillighetsmeldingen «Frivilligheten – sterk, selvstendig og mangfoldig» og som Stortinget har gitt sin tilslutning til.

- Men økningen er langt fra tilstrekkelig til å oppnå full momskompensasjon. Gapet er på rundt 350 millioner og vil gi en avkortning på rundt 16 prosent. Og det er heller ingen signaler om at denne ordningen vil bli rettighetsfestet noe som gjennom flere år har vært et tydelig krav fra hele frivilligheten, understreker Thon.

Del dette innholdet:

Aktuelt

Illustrasjonsbilde: Forskningspris til Kristina Herman Haugaa

Forskningspris til Kristina Herman Haugaa

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris for 2024 er tildelt professor og kardiolog Kristina Hermann Haugaa. Hun mottok prisen for sitt mangeårige arbeid med genetisk hjertesykdom.

Foreningen for hjertesyke barn gratulerer så mye, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Forskningspris til Kristina Herman Haugaa - les hele saken


Illustrasjonsbilde:

"Følelser i en hjertefamilie" - medlemswebinar

Silja Berg Kårstad jobber som psykolog på BUP på Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim. I snart 15 år har hun samarbeidet tett med kardiologer og kontaktsykepleier for hjertesyke barn.

I løpet av dette webinaret vil Silja dele av sin lange erfaring med å støtte gravide, spedbarn og småbarn, samt deres familier, gjennom ventetiden før og etter operasjon.

"Følelser i en hjertefamilie" - medlemswebinar - les hele saken


Illustrasjonsbilde:

"Ord fra hjertet" - skrivekurs for medlemmer

Vil du sette av en helg til å skrive, og uttrykke det du har på hjertet?

Vi inviterer til kreativt og terapeutisk skrivekurs med forfatter og skrivecoach Siw C. Christiansen. Likeperson Kristin Tvervåg er med som medarrangør og støtte.

"Ord fra hjertet" - skrivekurs for medlemmer - les hele saken>> Se alle nyheter

Gi din støtte til barnehjertesaken!

Hver dag fødes det barn med hjertefeil. Ikke alle får oppleve ettårsdagen sin. Din støtte redder liv. Og gir flere et bedre liv.

Vipps 112519

Gi en gave

Bli fastgiver

Om hjertefeil > Bli medlem > Støtt oss > Om oss >

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn

Telefon: 23 05 80 00

E-post: ffhb@ffhb.no
Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

 

Kontakt

Foreningen for hjertesyke barn
Telefon: 23 05 80 00
E-post: post@hjertebarn.no

Besøk: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo
Post: PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Org.nr.: 870 430 922

Kontonummer: 3000 19 32000

Innsamlingsprosent 2022

Illustrasjon: Innsamlingsprosent 2020
Utviklet av Imaker as